1855/TB-TCHQ mã hs 1031681-Thực phẩm bỗ sung GOLD STANDARD 100% WHEY-FRENCH VANILLA CREME,dạng bột2LB (907g),T/p hỗn hợp whey Protein 77% theo trọng lượng khô,cacao<5%,đã khử Maltodextrin, chất béo, hương bạc hà, hs 1901.90.39

1855.2020 (With Watermark)

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0938081679