1768/TB-TCHQ mã hs Chất ổn định nhựa có chứa hỗn hợp methyl tin mercaptide. Hàm lượng >=19%,. Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất, hs 3812.39.00

1768.2020 (With Watermark)

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

0938081679