1735/TB-TCHQ mã hs Canxi Cacbonat (hàm lượng lớn hơn 80% tính theo trọng lượng) phân tán trong nhựa, dạng hạt, màu trắng, Filler masterbatch.KThạt2-3mm, hs 3824.99.99

 

Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ket-qua-phan-tich-phan-loai-duoc-su-dung-bao-lau-ket-qua-xac-dinh-truoc-ma-hs-duoc-dung-bao-lau-co-duoc-su-dung-ket-qua-ptpl-cho-cac-lo-hang-tiep.2598/

 

 

0978392436