1625/TB-TCHQ mã hs Bán thành phẩm dạng hỗn hợp dùng cho ngành sản xuất sơn (XZ0119A) CVC56865 [Cas:108-65-6:CH3CO2CH(CH3)CH2OCH3], Chế phẩm có chứa poly(hexadecyl methacrylate), sáp parafin trong hỗn hợp dung môi hữu cơ, dạng lỏng, hs 3824.99.99

1625.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679