1604/TB-TCHQ mã hs Dung dịch tẩy mực EN-IS500S (thành phầnTRIGLYCOL MONOBUTYL ETHER 5- 10%, 2-Potassium hyroxide 20- 25%, CITRIC ACID, TRIPOTASSIUM SALT 15-20% và nước 55-60%), EN-OS300S ( thành phần TRIGLYCOL MONOBUTYL ETHER 5-10%, 2-Aminoethanol 15-20%, Potassium hyroxidel0-15%, (2-(2-(2-METHOXY)ETHOXY)-ETHANOL 30- 35% và nước 25-30%), Chế phẩm tẩy rửa đi từ hợp chất kiềm, dạng lỏng, 3402.9013

Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ket-qua-phan-tich-phan-loai-duoc-su-dung-bao-lau-ket-qua-xac-dinh-truoc-ma-hs-duoc-dung-bao-lau-co-duoc-su-dung-ket-qua-ptpl-cho-cac-lo-hang-tiep.2598/

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436