1601/TB-TCHQ mã hs Dung dịch làm cứng khuôn cát, POWDERED SILVER STRIPTER 3R (18L/can), tp: isopropyl alcohol 65-75%, aluminium paste 15-20%, other 15-20%, Chế phẩm hóa học có thành phần bột nhôm, dung môi hữu cơ và phụ gia, dạng lỏng, hs 3824.99.99

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436