1600/TB-TCHQ mã hs Màu thực phẩm Color Component F0000003365 (Caramel màu) của Sting Coffee F0000009484 (1 unit = 6.21 Kgs Net) (3 unit đóng trong 1 drum), Hỗn hợp hóa chất dùng trong chế biến thực phẩm. Thành phần gồm: chất màu caramel, muối kali sulphat, nước và phụ gia, dạng lỏng, hs 3824.99.70

 

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436