1553/TCHQ-TXNK v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa Nhập Khẩu thuê gia công lại, 7246/TCHQ-TXNK Xử lý thuế đối với hàng hóa NK thuê gia công lại

0978392436