3593/TB-TCHQ KAHAI @ OILDầu thô thu được bằng cách ép lạnh hạt của cây Caryodendron orinocense Karsten (cây Cacay) (dầu chưa tinh chế) 1269/TB-TCHQ mã hs Finepinoleoil dầu thực vật không bay hơi (dầu thô), (10 bình/carton, 1cartonx 10kg), nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm, CAS 1026769-22-1, hs 1515.00.99

Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ket-qua-phan-tich-phan-loai-duoc-su-dung-bao-lau-ket-qua-xac-dinh-truoc-ma-hs-duoc-dung-bao-lau-co-duoc-su-dung-ket-qua-ptpl-cho-cac-lo-hang-tiep.2598/

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

0978392436