112/TB-KĐ6 mã hs Hợp chất tăng bền ước dùng để tăng độ cứng cho giấy (polyamide polyamine epoxy chloropropane, hs 3809.9200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436